top of page

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Człuchowie” – zwane dalej Rodzina Kolpinga.

 

§2

 1. Rodzina Kolpinga jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.78.855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 2. Terenem działania Rodzina Kolpinga jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Siedzibą Rodzina Kolpinga jest Parafia św. Jakuba Apostoła w Człuchowie, województwo pomorskie.

 

§3

Rodzina Kolpinga jest organizacją katolicką w rozumieniu art. 35 Ustawy z dnia 17. Maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4

 1. Rodzina Kolpinga jest pozarządową organizacją społeczną, prowadzącą działalność pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Działalność Rodziny Kolpinga opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Rodzina Kolpinga może zatrudniać pracowników

 

§5

Rodzina Kolpinga ma swoją pieczęć z napisem „Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Człuchowie”.

 

§6

 1. Rodzina Kolpinga może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 2. Rodzina Kolpinga może współtworzyć związki stowarzyszeń, działać w ruchu Rodzin Błogosławionego Kolpinga, brać udział w życiu publicznym we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach.

 

§7

1.     Znakiem Rodzina Kolpinga jest znaczek w kształcie kwadratu ze stylizowaną czarną literą „K” na pomarańczowym tle.

2.     Dopuszcza się używanie znaczka Dzieła Kolpinga w Polsce w formie prostokąta złożonego z dwóch kwadratów, z których jeden to stylizowana czarna litera „K” na pomarańczowym tle, a drugi to biało-czerwona flaga Polski.


 

II.     CELE I ZADANIA

§8

Celem Rodziny Kolpinga jest:

 1. zaszczepienie swym członkom umiejętności spełniania się w roli chrześcijanina w świecie, a tym samym w małżeństwie, rodzinie, pracy, czasie wolnym, Kościele, społeczeństwie i państwie,

 2. wspieranie pomocą zarówno swych członków jak i osoby nie będące jego członkami w różnych sytuacjach życiowych,

 3. działanie poprzez aktywność swych członków na bazie katolickiej nauki społecznej na rzecz dobra powszechnego i współdziałanie w stałej odnowie Kościoła i społeczeństwa,

 4. wspieranie społecznych inicjatyw w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej   oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  2. ochrony i promocji zdrowia;

  3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

  4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;

  6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

  8. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

  9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

  10. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

  11. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

  12. przeciwdziałania patologiom społecznym;

  13. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

  14. promocji i organizacji wolontariatu;

  15. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe.

 5. rozwijanie braterstwa i współpracy między wszystkimi ludźmi i narodami ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej integracji Europy,

 6. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej przy realizacji zadań publicznych, szczególnie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

 7. pomoc w wypełnianiu aktualnych zadań Kościoła Katolickiego.

 

§9

Rodzina Kolpinga realizuje swoje cele poprzez: 

 1. Organizowanie odczytów, sympozjów, zgrupowań, pielgrzymek i innych form działalności formacyjnej;

 2. Organizowanie kursów dokształcających w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych;

 3. Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dorosłych i młodzieży;

 4. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;

 5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami Rodzin Kolpinga i innymi o podobnym profilu;

 6. Tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenia działalności statutowej;

 7. Organizowanie popieranie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych;

 8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;

 9. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych;

 10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 11. Działania na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

 12. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

 

III.    PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§10

 1. Członkiem rzeczywistym Rodziny Kolpinga może być:

 1. pełnoletni obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. małoletni w wieku 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność prawną, z biernym i czynnym prawem wyboru do władz Rodziny Kolpinga, z zastrzeżeniem, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, który:

1/ uznaje cele statutowe Rodziny Kolpinga,

2/ jest gotowy urzeczywistnić cele i zadania Dzieła Błogosławionego Kolpinga,

3/ wystąpi do Rodziny Kolpinga na piśmie o przyjęcie go w poczet członków,

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna popierająca finansowo lub rzeczowo statutową działalność Rodziny Kolpinga.

 2. Uchwałę o przyjęci członka podejmuje Zarząd na podstawie wniosku kandydata popartego przez jednego członka. Uchwałę w sprawie przyjęcia lub jego odmowy w poczet członków Rodziny Kolpinga podejmuje Zarząd najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

 3. Uchwała odmowna powinna być podana na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

 4. Od uchwały odmownej ubiegającemu się o przyjęciu na członka przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu.

§11

 1. Członkostwo Rodziny Kolpinga ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

 2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania z opłatą składek za okres 1 roku po uprzednim upomnieniu,

 3. wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów w przypadku uznania działań członka za sprzeczne ze Statutem i szkodliwe dla Rodziny Kolpinga,

 4. śmierci

 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania członków za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§12

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. wybierać i odwoływać członków władz Rodziny Kolpinga i być wybierany do władz,

 2. zgłaszać wnioski do wszystkich władz Rodziny Kolpinga,

 3. organizować się w sekcje (szczególnie młodzież do lat 30 – w sekcję „Młody Kolping”)

 4. nosić odznakę Rodziny Kolpinga.

 

§13

1. Członek rzeczywisty i wspierający ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w działalności Rodziny Kolpinga,

 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Rodziny Kolpinga oraz regularnie płacić składki członkowskie,

 3. chronić mienie Rodziny Kolpinga

 4. propagować działalność Rodziny Kolpinga.

2. Członek wspierający posiada wszelkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Rodziny Kolpinga, a ponadto ma prawo wglądu w politykę finansową i w uchwały władz Rodziny Kolpinga, o ile oprócz składek członkowskich wnosi dotacje finansowe.


 

IV.ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§14

Organami Rodziny Kolpinga są:

 1. Organ stanowiący - Walne Zebranie

 2. Organ wykonawczy - Zarząd 

 3. Organ kontrolny - Komisja Rewizyjna 

Walne Zebranie

 

§15

1. Walne Zebranie stanowią wszyscy członkowie Rodziny Kolpinga

2. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone z głosem doradczym.

3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Walnego Zebrania w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

4. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania w tym terminie zwołuje je Komisja Rewizyjna.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 2. wybór przedstawicieli na Ogólne Zgromadzenie Związku wg zasad określonych w § 14 p. 1 Statutu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

 3. uchwalenie zmian i uzupełnień Statutu,

 4. rozpatrywanie i ocena działalności Rodziny Kolpinga na podstawie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

 6. ustalenie programu działania Rodziny Kolpinga,

 7. rozpatrywanie odwołań dotyczących odmowy przyjęcia w poczet członków,

 8. decydowanie o rozwiązaniu się Rodziny Kolpinga.

6. Walne zebranie odbywa się;

 1. raz na rok na sesji zwyczajnej zwołanej przez Zarząd,

 2. na sesji nadzwyczajnej zwołanej przez Zarząd  na wniosek 1/5 liczby członków rzeczywistych lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

7. Walne Zebranie podejmuje uchwały:

 1. zwykłą większość głosów,

 2. bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków w sprawach dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Rodziny Kolpinga. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z tym że w sprawach osobowych oraz na żądanie co najmniej 1/10 obecnych członków uprawnionych do głosowania Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

 

8. W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia Zarząd wyznacza drugi termin zebrania nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy osób stowarzyszonych nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych do głosowania. 

Przepis niniejszy nie dotyczy trybu podejmowania uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu Rodziny Kolpinga.

 

Zarząd

 

§16

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. uchwalanie planów działalności oraz budżetu,

 2. realizowanie uchwalonych planów działalności,

 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Rodziny Kolpinga,

 5. decydowanie o sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy i płacy pracowników etatowych,

 6. opracowanie i składanie sprawozdań z działalności Rodziny Kolpinga

 7. przyjmowanie nowych członków,

 8. skreślanie i wykluczanie członków,

 9. reprezentowanie Rodziny Kolpinga na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Zarząd składa się z sześciu członków tj. Prezesa, Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika, i Członka Zarządu. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej 4 osób Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład, z tym że liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać dwóch.

3. Prezesem jest Proboszcz lub inny kapłan katolicki miejscowej Parafii. Ponosi on w duchu Błogosławionego Adolfa Kolpinga pastoralną odpowiedzialnością za Rodzinę Kolpinga. Do jego szczególnych zadań należy troska o duchowe ukierunkowanie Rodziną Kolpinga w oparciu o orędzie Jezusa Chrystusa i katolicka naukę społeczną.

4. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy zebraniu Rodziny Kolpinga, troszczy się w szczególny sposób o aktywne jego działanie i rozwój. W razie rozbieżności zdań na zebraniach ma głos rozstrzygający w sprawach, które nie wymagają głosowania.

5. Zastępca Przewodniczącego wspiera a w razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go w ramach jego kompetencji.

 6. Zadaniem sekretarza jest protokołowanie zebrań, prowadzenie korespondencji i spełnienia innych funkcji związanych z istotą tego urzędu.

7. Zadaniem Skarbnika jest zbieranie składek od członków i przyjmowanie wszelkich wpłat, przechowywanie pieniędzy, pokrywanie z kasy wydatków na polecenie Przewodniczącego, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

8. Zebrania Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 3 miesiące.

9. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społeczne.

10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga glos Przewodniczącego. Głosowanie członków Zarządu odbywa się jawnie, o ile większością nie zdecyduje się głosowania tajnego. W sprawach osobowych głosowanie jest zawsze tajne.

11. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

12. Zarząd nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi” 

b) przekazywać majątku Rodziny Kolpinga na rzecz jego członków, członków organów Rodziny Kolpinga lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Rodziny Kolpinga albo Kościoła Katolickiego,

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą członkowie Rodziny Kolpinga, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.     


 

Komisja Rewizyjna

 

§17

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

 2. kontrolowanie działalności finansowo - prawnej Zarządu,

 3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnej sesji Walnego Zebrania,

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, tj. Przewodniczącego i 2 członków.

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji poniżej 2 osób, komisja ma prawo uzupełnić swój skład o jedną osobę.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§18

Majątek Rodziny Kolpinga stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe.

 

§19

1. Na fundusz Rodziny Kolpinga składa się:

 1. składki członkowskie,

 1. dotacje i subwencje,

 2. wpływy z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. darowizny, spadki i zapisy, ofiary publiczne

 4. wpływy z działalności statutowej i dochody z majątku,

 5. środki finansowe gromadzone na rachunkach bankowych i innych instytucji finansowych.

 

2. Do skuteczności czynności prawnych dokonywanych w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie 2 osób, tj. Przewodniczącego i Skarbnika lub innego członka Zarządu.

 

§20

Cały dochód z działalności Rodzina Kolpinga przeznacza na cele statutowe.


 

VI ROZWIĄZANIE RODZINY KOLPINGA

 

§21

Rozwiązanie Rodziny Kolpinga może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w trybie przedstawionym w § 15 ust. 7.punkt b.

 

§22

Likwidatorami Rodziny Kolpinga są członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie podejmując uchwalę o rozwiązaniu się Rodziny Kolpinga nie postanowi inaczej.

§23

Majątek likwidowanej Rodziny Kolpinga przechodzi na własność Diecezji Pelplińskiej, która przekaże go innym stowarzyszeniom wiernych realizującym podobne cele. Powyższe zasady stosuje się także w wypadku zniesienia Rodziny Kolpinga w trybie przewidzianym przez kan. 326 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§25

 

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub sporne decyzje podejmuje Walne Zebranie.


 

Człuchów 24.10.2017

Podpisy członków zarządu:
 

Prezes  ks. Krystian Feddek

Przewodniczący  Dawid Stryszyk

Zastępca Przewodniczącego  Agnieszka Szeliga

Skarbnik Elżbieta Kissel

Sekretarz  ks. Andrzej Dombrowski

Członek ks. Piotr Fankidejski

bottom of page